IMG_20190312_163747_2.jpg
Ladies
Wet Cut
Short hair - £26.00
Long hair - £30.00

Dry Cut
Shor hair - £21.00
Long hair - £23.00

Shampoo, Cut & Blow Dry
Short hair - £40.00
Long hair - £46.00

Shampoo & Blow Dry
Shor hair - £22.00
Long hair - £25.00