IMG_20190312_163747_2.jpg
Ladies
Wet Cut
Short hair - £24.00
Long hair - £28.00
Dry Cut
Shor hair - £20.00
Long hair - £22.00
Shampoo, Cut & Blow Dry
Short hair - £38.00
Long hair - £44.00
Shampoo & Blow Dry
Shor hair - £20.00
Long hair - £22.00
Shampoo & Set
£16.00
Shampoo, Cut & Set
£38.00
Shampoo, Restyle & Finish
£45.00